ירכתי צפון: שאלה – האם יש חובה לברך ברכת המזון עם כוס יין?

 

ירכתי צפון-או”ח סימן קפ”ב סעיף א’

© כל הזכויות שמורות למחבר

להערות והארות ,תרומות והנצחה, ניתן לפנות אל דוא”ל:haravsh72@walla.com או נייד:052-2854846

שאלה:האם יש חובה לברך ברכת המזון עם כוס יין?

תשובה:

א.         לפני שנביא את דעות הראשונים בנושא ניתן לשאול: לשם מה בכלל יש צורך לברך ברכת המזון עם כוס יין?.

על כך עונה הלבוש[א] :”כבר ידעת שברוב הברכות שתקנו חכמינו ז”ל תקנום לסדרם על הכוס, מפני שהוא דרך כבוד ושבח נאה לסדר כן שבחו וברכתו יתברך עם הכוס שבידו, וכמו שאמר הכתוב [תהלים קט”ז, יג]:’כוס ישועות אשא ובשם ה’ אקרא’.

גם על פי הקבלה יש בו סוד גדול, כי הוא רומז לעשירית הנקרא ‘כוס ישועות’ והמקבל מכולם ומשפיע ברכות פרנסה לכל העולם והבן…”.

ב.          אולם עם כל חשיבותו של כוס יין בברכת המזון דנו הראשונים אם יחיד יכול לברך או רק משלושה סועדים ומעלה.ואם בכלל חייבים בברכת המזון כוס של יין.

ג.          הגמרא[ב] אומרת:”והא תניא: הנכנס לביתו במוצאי שבת – מברך על היין, ועל המאור, ועל הבשמים, ואחר כך אומר הבדלה על הכוס. ואם אין לו אלא כוס אחד – מניחו עד לאחר המזון, ומשלשלן כולן לאחריו. ולא אמרינן חביבה מצוה בשעתה! – אמר ליה: אנא לא חכימאה אנא, ולא חוזאה אנא, ולא יחידאה אנא, אלא גמרנא וסדרנא אנא, וכן מורין בבי מדרשא כוותי – שאני לן בין עיולי יומא לאפוקי יומא. עיולי יומא – כל כמה דמקדמינן ליה עדיף, ומחבבינן ליה. אפוקי יומא – מאחרינן ליה, כי היכי דלא ליהוי עלן כטונא. שמע מינה מיהא מתניתא תמני; שמע מינה: המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על הכוס ושמע מינה: ברכה טעונה כוס...”.ורש”י ז”ל[ג] אומר:(ברכה=)”ברכת המזון”.

ד.         והרא”ש[ד] והטור[ה] פסקו שצריך כוס אפילו ביחיד.וכן התוספות[ו] פוסקים:”קצת משמע דאפילו ביחיד טעונה כוס דהנכנס משמע שהוא יחידי וכן משמע לקמן (דף קיז:) דתנן שלישי אומר עליו ברכת המזון וקאמר בגמרא שמע מינה בהמ”ז טעונה כוס וארבעה כוסות תיקנו אפילו ביחידי מיהו יש לדחות משום דבהמ”ז טעונה כוס בג’ תיקנו בפסח אפילו ביחיד כוס לברכת המזון דאי בשום פעם אינה צריכה מה ענין כוס בבהמ”ז היה להם לתקן שיר לכוס שלישי והעולם אין נוהגין לברך בהמ”ז על הכוס אלא בג’ ורבינו שלמה בן רבינו מאיר אומר להטעין כוס אפילו ביחיד וכן מוכח במדרש שוחר טוב על קרא דשני רשעים שברת ועוד מוכיח מורי הר”ר יחיאל דטעונה כוס אפילו ביחיד דאי אינה טעונה כוס למה מניחו אחר המזון יבדיל לפני המזון ויאכל כל אחד בעצמו ואז לא תהא טעונה כוס וא”ת לר”ג דאמר בכיצד מברכין (ברכות דף מד.) דכל ז’ מינין טעונין ג’ ברכות דהיינו בהמ”ז ואם יצטרך כוס גם אותו כוס יצטרך כוס אחר א”כ לא יפטר לעולם וי”ל דלא תקנו כוס אלא אחר סעודת לחם ולה”ג שאין לברך על הגפן אחר בהמ”ז אתי נמי שפיר ונראה דכן הלכה דבהמ”ז טעונה כוס ובאלו דברים (שם דף נב.) דאיכא ברייתא דסברה אינה טעונה מוקי לה התם כתנאי אליבא דב”ש”.התוספות פוסק שברכת המזון טעונה כוס אפילו ביחיד.וכן פוסק הרשב”ם ורבנו יונה[ז].

ה.         ויש ראשונים[ח] האומרים שאפילו ביחיד ברכת המזון טעונה ברכה ויש לחזר אחריו כדרך שמחזרין אחר כל מצות שהן חובה ולפי זה אם שנים אוכלים יחד צריך כל אחד ליטול כוס לברכת המזון[ט],משא”כ בשלושה שמזמנים יחד המברך על הכוס מוציאם ידי חובתם מהכוס כמו שמוציאם מברכת המזון[י].

ו.          והרמב”ם[יא] פוסק שברכת המזון איננה טעונה כוס וכן פוסק לפניו הרי”ף[יב] וכן פוסק הרשב”א[יג] וכן פסק הסמ”ג.

ז.           ובמדרש רות הנעלם[יד] אומר שברכת המזון טעונה כוס רק בשלושה והלאה. וב”י[טו] מובא:”דראיתי מהמדקדקים דכשאינם שלש חוששים לדברי הפוסקים שאפילו ביחיד טעונה כוס,וכדי לחוש לדברי המדרש הזה מניחים אותו בשולחן ואינם תופסים אותו בידיהם”.

ח.         ויש גם את דעת הזוה”ק[טז] והאר”י ז”ל האומרים :שדווקא בג’ סועדים ברכת המזון טעונה כוס ולא ביחיד וכך מובא בזוה”ק שם:”כוס של ברכה לא הוי אלא בתלתא, בגין דהא מרזא דתלת אבהן קא מתברכא ועל דא לא אצטריך כוס אלא בתלתא…”

ט.         מרן בעל השולחן ערוך מביא[יז] את כל הדעות מבלי לחוות דעה כאחת הדעות וכך הוא כותב:”יש שאומרים שברכת המזון  טעונה כוס אפילו ביחיד, וצריך לחזור עליו, ולא יאכל אם אין לו כוס לברך עליו אם הוא מצפה ואפשר שיהיה לו, אפילו אם צריך לעבור זמן אכילה אחת; ולפי זה אם שנים אוכלים יחד צריך לקחת כל אחד כוס לברכת המזון; וי”א שאינה טעונה כוס אלא בשלשה; ויש אומרים שאינה טעונה כוס כלל, אפילו בשלשה. הגה: ומ”מ מצוה מן המובחר לברך על הכוס (ר”ן פרק ערבי פסחים)”.

י.          אמנם לפי כללי הפסיקה בשיטת מרן משכתב את סברתו האחרונה בסוף,שמע מינא שזו דעתו דהיינו שברכת המזון לא טעונה כוס כלל.משום שדעה זו היא דעתם של הרי”ף והרמב”ם שני עמודי הלכה מתוך שלוש(השלישי הוא הרא”ש) וכך שיטת   מרן לקבוע הלכה כרוב דעות מעמודי הלכה אלה.

יא.        ידוע שדבר שלא נזכר במפורש בגמרא ונחלקו בו הפוסקים,להלכה נקטינן כדעת המקובלים[יח].לפי זה צריך שלושה על מנת לברך על כוס בברכת המזון וביחיד אינה טעונה כוס כלל.

לסיכום:

         א.         דרך כבוד ושבח נאה לסדר שבחו יתברך וכוס יין בידו.

         ב.         נחלקו הפוסקים ממתי חל חיוב כוס בברכת המזון.י”א(רא”ש טור והתוספות)שאפילו סועד יחידי חייב לברך ברכת המזון עם כוס.ויש מהראשונים המוסיפים שגם ביחיד צריך לחזר אחר הכוס כדרך שמחזרים אחרי כל מצוות שהן חובה.לפי דעה זו שניים שאכלו יחדיו כל אחד צריך כוס בברכת המזון.

          ג.          וי”א(הרי”ף הרמב”ם והרשב”א) שאין ברכת המזון טעונה כוס כלל.

ד.         והמדרש והמקובלים סוברים שרק מג’ סועדים ומעלה ברכת המזון טעונה כוס וכך צריך לפסוק להלכה כאשר הסוד מגלה דעתו והנגלה לא .והמדקדקים החוששים שאף לסועד יחידי חייב בכוס הם ממלאים כוס ומניחים אותו לפניהם על השולחן בזמן הברכה.

ה.         ולפלא הוא בעיני על מה סמכו אפילו בישיבות הקדושות ששם בן פורת יוסף סועדים שלושה ויותר ובכל זאת אין מברכים על כוס יין.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

[א] או”ח סימן קפ”ב סעיף א’..

[ב] מסכת פסחים דף ק”ה ע”ב.

[ג] שם ד”ה:שמע מינא ברכה טעונה כוס בשם הרשב”ם ור’ יחיאל מפרי”ש.

[ד] פסחים פ”י סי”ד.ובברכות פ”ח ס”ב.

[ה] בסימננו.

[ו] שם.ד”ה:שמע מינא ברכה טעונה כוס.

[ז] ברכות דף נ’ ע”ב ד”ה:מודים.

[ח] רמב”ן במלחמות ה’ פ”ח מברכות דף ל”ט ע”ב.רבנו ירוחם נתיב ט”ז ח”ו קמ”ט א’.ר”ן בפסחים ק”ה ע”ב.

[ט] כלבו סימן כ”ה(כ”א,א).

[י] הלבוש בסימננו סעיף א’.

[יא] הלכות ברכות פ”ז הט”ו.

[יב] פסחים בפרק ערבי פסחים

[יג] מסכות ברכות דף נ”ב ע”א ד”ה:ולענין.ובשו”ת ח”א סימן שמ”ב.

[יד] מובא בב”י לסימננו.זוהר חדש מ”ז ע”א.

[טו] בסימננו.

[טז] פרשת תרומה דף זק”ן עמוד ב’.וראה גם מה שכתב הזוהר בפרשת פנחס דף רמ”ו ע”א.

[יז] או”ח סימן קפ”ב סעיף א.

[יח] עיין בכף החיים או”ח סימן כ”ה אות ע”ה.

מידע על הכותב

סיפורים קשורים

השאר תשובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *