ירכתי צפון: ממתי תחילת החיוב על האב ללמד בנו תורה?

ירכתי צפון: ממתי תחילת החיוב על האב ללמד בנו תורה?

ירכתי צפון

© כל הזכויות שמורות למחבר

 

להערות והארות ,תרומות והנצחה, ניתן לפנות אל דוא”ל:haravsh72@walla.com או נייד:052-2854846

שאלה:ממתי תחילת החיוב על האב ללמד בנו תורה?

תשובה:

א.         כשתינוק מתחיל לדבר, אביו מדבר עמו לשון הקודש ומלמדו תורה וקריאת שמע, תורה מאין היא? אמר רב המנונא תורה ציווה לנו משה מורשה קהלת יעקוב. וקריאת שמע, זה הפסוק הראשון[א].

ב.         לגבי שעור הזמן שבו מתחיל לדבר חלקו הפוסקים, יש האומרים[ב] משיגיע לגיל כ”א חודש. ויש האומרים[ג] שזה בגיל כ”ד חודש, ומיד שנגמל מדדי אמו יתחיל לינק מדדי התורה.

ג.          ואין חובה שידע הבן ממש לדבר, אלא אם דבורו חסר יתחיל ללמדו תורה, וכותב על כך בעל ה”ראשית חכמה[ד]: “… ישתדל אדם ללמוד את בנו תורה מקטנותו ולחנכו ללמוד מעט כפי הנער וכפי שניו וכפי שיוכל לסבול, והשם יתברך, מתעלס כשהקטנים שחין בתורה שנאמר:מפי עוללים וינקים יסדת עוז. ואף על פי שהם מגמגמין בפסוק מפני שאינם יודעים לקרות, הקב”ה אוהב אותם שנאמר: ודגלו עלי אהבה אל תקרי ודגלו אלא ודלוגו…”.

ד.         ויש אף המחייבים את האב ללמד את בנו לשון הקודש משעה שיתחיל הבן לדבר[ה].

ה.         וכותב ה”בן איש חי[ו] :”… משיתחיל לדבר מלמדו אביו פסוק שמע ישראל… ופסוק תורה ציווה לנו משה ופסוק ברוך ד’ לעולם אמן ואמן וגם מלמדו לענות אמן על הברכות וכאשר יתחיל ללמדו מקרא בבית הספר יתחיל ללמדו מן פרשת ויקרא, דארז”ל, יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות[ז].וישתדל ללמדו ברכות הנהנין וברכת “אשר יצר” בעל פה וגם קריאת שמע וירגילו ללמוד קריאת שמע בבוקר ובערב על המיטה ולא יניחו לישון בלי קריאת שמע ובזה יהיה לו הרבה ליראת שמיים לבסוף…”.

ו.          וכשיהיה הילד בן שלוש שנים שלמות מלמדים אותיות, ככתב של תורה, כדי שיתרגל לקרוא בתורה[ח] .

ז.          כותב ה“יד רמ”ה” [ט]: “… אמר ליה רבה לרב שמואל בר שילת עד בר שית לא תקביל מכאן ואילך קביל ואספי ליה כתורא, הלעיטו כשור כלומר למדהו תורה הרבה כשור שמאכילין אותו מאכל מרובה בבת אחת, לפי שגדול הוא וראוי לקבל ולא כתינוקות שמלמדין אותם צו לצו קו לקו זעיר שם זעיר שם כעגלים קטנים שמלעיטין אותן מעט…”

לסיכום:

         א.         כשתינוק מתחיל לדבר(י”א מגיל כ”א חודש וי”א מגיל כ”ד חודש)אביו מדבר עמו עברית ומלמדו תורה וקריאת שמע.

         ב.         עד גיל שש יש ללמדו מעט מעט בהתאם לגילו ומגיל שש והלאה אפשר להגביר הלימוד אתו כאדם המלעיט שור.

 

 

 

[א] ספרי, גמרא סוכה דף מ”ב תוספתא חגיגה, ירושלמי סוכה, רמב”ם בהל’ ת”ת פ”א הלכה ו’.

[ב] היעבץ במגדל עוז

[ג] מדרש בראשית רבה פרשת א’, רש”י בפירושו לתורה על הפסוק “ויגדל ויגמל” שמבראשית כא/8.

[ד] בפרק גידול בנים.

[ה] ספרי,רש”י,חסדי דוד לתוספתא ועוד.

[ו] הלכות שנה שניהפרשת ‘כי תצא’.

[ז] עיין ספר חסידים סימן תתש”ם.

[ח] הרמ”א.

[ט] במסכת בבא בתרא דף כ”ב ע”ב.

מידע על הכותב

סיפורים קשורים

השאר תשובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *