שו”ת ירכתי צפון: האם מותר לגברים לטבול במקווה חם בשבת?

שו”ת ירכתי צפון: האם מותר לגברים לטבול במקווה חם בשבת?

 

תשובה:

 

א.         אומרת הגמרא[1]:”תנו רבנן: מרחץ שפקקו נקביו מערב שבת, למוצאי שבת – רוחץ בו מיד. פקקו נקביו מערב יום טוב – למחר נכנס ומזיע, ויוצא ומשתטף בבית החיצון. אמר רב יהודה: מעשה במרחץ של בני ברק שפקקו נקביו מערב יום טוב, למחר נכנס רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, והזיעו בו ויצאו ונשתטפו בבית החיצון. אלא שחמין שלו מחופין בנסרים. כשבא הדבר לפני חכמים, אמרו: אף על פי שאין חמין שלו מחופין בנסרין. ומשרבו עוברי עבירה התחילו לאסור. אמבטיאות של כרכין – מטייל בהן ואינו חושש. מאי עוברי עבירה? – דאמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: בתחילה היו רוחצין בחמין שהוחמו מערב שבת, התחילו הבלנים להחם בשבת ואומרים: מערב שבת הוחמו, אסרו את החמין והתירו את הזיעה. ועדיין היו רוחצין בחמין, ואומרים מזיעין אנחנו – אסרו להן את הזיעה, והתירו חמי טבריה. ועדיין היו רוחצין בחמי האור, ואומרים בחמי טבריה רחצנו – אסרו להן חמי טבריה והתירו להן את הצונן. ראו שאין הדבר עומד להן – התירו להן חמי טבריה, וזיעה במקומה עומדת”.

ב.         למרות שהמים נתחממו בערב שבת,וגוף הרחיצה עצמה איננה מלאכה אסרו זאת חכמים בגלל עוברי עבירה.ואסור לרחוץ כל הגוף או רוב הגוף,שכן רובו ככולו,וגם אם ירחץ אבר אבר מגופו ולא כל גופו כאחת יהיה אסור.ומים שהוחמו בערב שבת מותר בשבת לרחוץ מיעוט איברים לעומת מים שהוחמו בשבת אפילו על ידי גוי ולצורך עצמו יהיה אסור לישראל לטבול בהן אפילו רק ידו[2].

ג.          עד כה דברנו ברחיצה של תענוג,ומה דין רחיצה של מצווה כגון:אישה שליל טבילה שלה חל בערב שבת משחשיכה האם מותר לה לטבול במקווה חם?או שהוא נכלל בגזירת חכמים שהזכרנו לעיל בגזירת מרחצאות שאסור לרחוץ כל גופו או רובו בחמין אף אם הוחמו מלפני כניסת שבת?הנה יש פוסקים האוסרים לה לטבול טבילת מצווה בערב שבת משחשיכה משום גזירת מרחצאות אולם התירו לה טבילה בין השמשות שכן לשיטתם כל דבר שהוא שבות לא גזרו עליו בין השמשות[3].

ד.         אולם יש פוסקים[4] האומרים שאין למחות במקילין אפילו בחמין ממש וכי לעניין טבילה של מצווה אין גזירת מרחצאות שעיקר האיסור של חכמים מתבסס על כך שמא יחממו את המים בשבת דבר השייך יותר ברחיצה של תענוג ולא ברחיצה של מצווה כמו טבילת נידה במיוחד שצריך להיות סמוך לחפיפה טבילה  והרי אסור לעשות חפיפה בשבת.

ה.         הנה דברנו בטבילת נידה,אולם מה דין אדם הטובל מידי יום ביומו לטהרתו ורוצה להמשיך כמנהגו בימות החול,האם רשאי לטבול בשבת במקווה חם שמימיו הוחמו מערב שבת?

          ו.          אמנם ניתן היה לומר שעד שאתה שואל על גזירת מרחצאות לגבי טבילת גברים,אולי נאסור טבילה של גברים במקווה מדין אחר והוא:מדין שנראה כמתקן(שכן הוא טובל משום קרי המטמא ואחרי טבילה טהור יאמר לו) דבר האסור בשבת?אולם יש לומר מאז שבטלו מדינא את הטבילה לבעלי הקריין אין פה עניין מתקן ואם יזהר מסחיטת שערות ראשו ושאר דברים העלולים להביאו לאיסור בשבת,אין כאן איסור מתקן ומותר לטבול.וכן נפסק ב“שולחן ערוך[5]:”אדם מותר לטבול מטומאתו בשבת. והב”י מגמרא[6]מסביר:שהטובל נראה כמיקר גופו בימות הקיץ,ובימות החורף שאי אפשר לומר שמיקר גופו נראה שטובל לרחוץ עצמו מטיט וצואה שבגופו.

          ז.          אבל אומר בעל “ערוך השולחן”,כל זה בטבילה בצונן עליה לא גזרו,אבל עדיין נשאר גזירת מרחצאות שגזרו חז”ל לכן יזהר לטבול במקווה צונן או לכל הפחות פושר ואז יוכל להמשיך במנהגו לטבול במקווה גם בשבת[7].ומוסיף שהיתר זה לא מומלץ לעמי ארצות שבקל יבואו לידי חילול שבת כמו סחיטת שיער גם אם מדובר במקווה צונן.

         ח.         ישנם פוסקים מבני דורנו[8] שהתירו טבילת גברים בשבת גם במקווה חם.גם משום שזוהי גזירה חדשה שלא הייתה לפני חז”ל כשגזרו על מרחצאות,וגם שלא לקרוא לישראל קדושים בשם עבריינים חלילה.ויש מפוסקי דורנו[9] האומרים שבגלל המחלוקת בין הפוסקים שהזכרנו שב ואל תעשה עדיף ואין לטבול במקווה חם בשבת.

ט.         מעניין מאד הסייג של בעל ה”אבני נזר” בדעת אלה המתירים לטבול בשבת במקווה חמה וזה לשונו[10]:”זולת בדבר המקווה החמה שטובלין בה בשבת ויושבין עוד שם אחר הטבילה או קודם,והישיבה ודאי אסור,אך ליכנס לטבול תיכף ולצאת אחר הטבילה מיד בזה יש מקום להתיר”.

לסיכום:

                     א.         בגלל עוברי עבירה שהיו מחממים מים באיסור בשבת קודש,גזרו חכמים ואסרו לרחוץ כל גופו במים חמים בשבת גם אם המים הוחמו מערב שבת.

                     ב.         לגבי טבילת מצווה של אישה בליל טהרתה שחל בשבת חלקו האחרונים וניתן למנות שלוש שיטות בדבריהם:יש האוסרים בחמין ורק בצונן מותר. ויש המתירים בחמין בתנאי שהטבילה תהיה בין השמשות.ויש המתירים בחמין בליל שבת גם לאחר בין השמשות.

                      ג.          לגבי טבילה של גבר במקווה חם יש מפוסקי דורנו שלא מחלקים עם טבילת מצווה של אישה ומתירים אף לגבר לטבול.אולם עליהם לטבול ולצאת ולא לשהות בתוך המים זמן יותר מכדי טבילה.

                     ד.         ויש האומרים גם לאישה בטבילת מצווה וגם לגבר שב ואל תעשה עדיף ואין לטבול כלל במקווה חם בשבת.

 

 

 

[1] שבת דף מ’ ע”א.מומלץ ללמוד עם פירוש רש”י זצ”ל.

[2] וראה ערוך השולחן או,ח סימן שכ”ו סעיף ב’.

[3] לעניין שאין אסור שבות בין השמשות,כך סוברים:ר”ת,רבינו יואל שבמרדכי בניגוד לדעת המג”א בסימן רס”א סקי”א האוסר שבותין בין השמשות.

[4] תשובת נודע ביהודא מה”ת סימנים כ”ד וכ”ה.ובקרבן נתנאל על שבת פרק במה מדליקין סימן כ”ב אות ק’,ועוד אחרונים.

[5] או”ח סימן שכ”ו סעיף ח’.

[6] ביצה דף י”ח.

[7] וראה בערוך השולחן או”ח סימן שכ”ו סעיף י’.

[8] ספר מנוחה אהבה,חלק שני פרק י’ סעיף נ”ו וראה הערה 173 שם.וליבי נוטה לדעתו של בעל מנוחה אהבה זצ”ל.

[9] הגרע”י שליט”א בספרו לוית חן סימן ע”ט.

[10] או”ח סימן תקכ”ו סק”א.

מידע על הכותב

סיפורים קשורים

השאר תשובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *