פרשת “וישלח” – מאת הרב יפתח סופר

למסור את הנפש
[פל”ב פ”ה] עם לבן גרתי וגו’. פירש רש”י עם לבן גרתי ותרי”ג מצוות שמרתי ע”כ. ולכאורה מה אכפת לעשיו הרשע אם יעקב שומר מצוות או לא? אלא ללמדנו שעשיו הרשע שכוחו זה ועל חרבך תחיה, ידע היטב שהוא יכול על יעקב רק במצב שח”ו הוא יורד בעבודת השם לכן אמר לו יעקב אתה לא יכול עלי כי תרי”ג מצוות שמרתי.
וככל שהאדם ימסור נפש על התורה והמצוות הקב”ה יצילהו מכל רע. וכדאיתא עם רבי יהושע בן לוי שהלך ללמד תורה את בעלי ראתן [מצורעים] שאף אחד מהרבנים בזמנם לא העיז לסכן את נפשו כיוון שבעלי ראתן מדבקים במחלתם וזה סכנה. וכששאלו את רבי יהושוע בן לוי איך אינו מפחד אמר להם תורה מגנא ומצלא.
וכן היה שהוא לא נפגע כי הוא זה ולא עוד אלא כשהגיע זמנו להיפטר מן העולם אמר הקב”ה למלאך המוות תן לריב”ל לבקש בקשה כיוון שהוא סיכן את נפשו למען התורה נפשו לא תילקח כל כך מהר וריב”ל ביקש ממנו תראה לי את מקומי בג”ע והראה לו, תן לי את חרבך ונתן לו. קפץ לשם ריב”ל ונשבע שאינו יוצא משם לעולם ונעשה רעש גדול ואמר הקב”ה תבדקו אם הוא נשבע בעולם הזה ובדקו ומצאו שהוא לא נשבע [סתם] לעולם, מיד אמר הקב”ה לא להוציאו ונשאר חי בתוך ג”ע. אלא שאת החרב החזיר עי”ש.
ולעומתו היה את רבי חנינא בר פפא [כמדומני] שמלאך המוות היה ידידו וכשהגיע זמנו להיפטר מן העולם ביקש ממנו עוד חודש כדי לחזור עם כל תלמודו איתו. שאשרי מי שבא לפה ותלמודו בידו ומלה”מ נתן לו עוד חודש, וכשנגמר החודש אמר לו מלאך המוות זהו, תתכונן למוות אמר לו תעשה לי טובה תראה לי את מקומי בג”ע, אמר לו בוא ואראה לך.
אמר לו אבל אני מפחד מהסכין שלך, תן לי את הסכין ביקש רבי חנינא, אמר לו מלה”מ אתה מתכונן לעשות לי מה שעשה לי רבי יהושוע בן לוי? אמר לו רבי חנינא האם יש משהו בתורה שלא קיימתי כמו ריב”ל? אמר לו מלה”מ האם אתה סיכנת את עצמך ללמד בעלי ראתן כמו ריב”ל? לכן לא תיכנס חי לג”ע והרגו מלאך המוות.
ומזה נלמד אנו היום שלפעמים יש בעלי ראתן מבחינה רוחנית אנשים שמצד אחד לשבת איתם ולדבר איתם אתה עלול להידבק אבל צריך לזכור מה שאמר ריב”ל תורה מגנא [מן הייסורים] ומצלא [מצילה מהחטאים] ובפרט בדור זה שהצימאון גדול, וכמו שרואים מישהו מפרפר למוות ויש בידנו להצילו כולם יעשו הכל כדי להצילו, כך צריך לרחם על אדם שמנותק מהשבת ומהתורה שרשעים בחייהם קרויים מתים וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. וכ”ש מי שהציל נשמה.
[פל”ב-פ”ח] וירא יעקב מאוד ויצר לו וגו’. פירש רש”י וירא שמא ייהרג ויצר לו שמא יהרוג את אחרים ע”כ המילה אחרים ברש”י לכאורה תמוהה שאם כוונתו לעשיו למה לא אמר פשוט שמא יהרוג את עשיו ואם כוונתו על הארבע מאות שעימו על מה הוא מיצר הרי הם באו על מנת להורגו והבא להורגך השכם להורגו? ועל צד הדרוש שמעתי שרש”י כוונתו הייתה לרבי מאיר בעל הנס זיע”א שנקרא בגמרא בשם אחרים. שכידוע נירון קיסר שבא מעשיו נתגייר ונפק מיניה רבי מאיר.
חור בלב
[פל”ב פי”א] קטונתי מכל החסדים ומכל האמת וגו’. איתא בגמרא שתלמיד חכם צריך שתהיה לו גאווה שמינית שבשמינית, אומר הגר”א מוילנא זצ”ל שכוונת חז”ל שתסתכל בפרשה השמינית שבתורה שהיא פרשתנו בפסוק השמיני שהוא פסוקנו וראה בעיניך מה שכתוב שם: שהרי שלושה ענווים ידועים מצאנו בתנ”ך אברהם אבינו ע”ה שאמר ואנוכי עפר ואפר משה רבנו ע”ה שאמר ונחנו מה ודוד המלך ע”ה שאמר ואנוכי תולעת ולא איש אם נחבר את הראשי תיבות כך אפר מה תולעת יצא לנו אמת וזוהי אפוא כוונת התורה שיעקב הקטין את עצמו מכל האמת ומי לנו ת”ח גדול מיעקב אבינו ע”ה וזוהי כוונת חז”ל שמנית שבשמינית.
ומסופר על רב צדיק שחזר בדבקות כמה שעות על הפסוק לא תביא תועבה אל ביתך [נ.ב. כאן רמוזה הטלוויזיה שהרי באנגלית אומרים טי וי זה התו והאותיות עֵבָה זה בגימטריא טלוויזיה כמניין ע”ז שזה ראשי תיבות עבודה זרה] שאל אותו מישהו, כבוד הרב הרי לא מחזיק טלוויזיה ועיתונים טמאים א”כ למה הרב מפחד אמר לו כתוב בפסוק תועבת ה’ כל גבה לב ואדם שמתגאה יש לו מום בלב לא מום בבית וזה הרבה יותר גרוע וכדאיתא בזוה”ק מאן דאיהו רב איהו זעיר ומאן דאיהו זעיר איהו רם. ויהי רצון שהקב”ה יעזרנו למול את עורלת הלב כדכתיב ומל ה’ אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך.
אח שמביא צרה
[פל”ב פי”ב] הצילני נא מיד אחי מיד עשיו וגו’. הקושיה ברורה לכל עין שהרי אח אחד היה ליעקב ואם כן מדוע הוצרך יעקב לומר מיד אחי מיד עשיו לכאורה היה צריך לומר או אחי או עשיו? ושמעתי תירוץ נפלא מהרב יגן זצ”ל שכאן יעקב פחד משני דברים, רוחני וגשמי שאם עשיו יבוא כמו רוצח זה מצד הגשמי ואם הוא יבוא כמו אח אוהב זה ברוחני שהרי זה פגישת אחים לאחר יותר מ- 20 שנה. והבנים שלי עלולים להתחבר לבניו של עשיו וח”ו להתקלקל.
והפחד של יעקב אבינו ע”ה היה הרבה יותר מהפחד שהוא יבוא כמו אח אוהב שהרי על זה הוא התפלל קודם. שאמר הצילני נא מיד אחי: וחייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם יצחק ויעקב ולפחד לא רק על בריאות בניו אלא גם על הרוחניות שלהם ושמעתי פעם שהרב משה פיינשטיין זצ”ל שהיה רב של קהילה גדולה בארה”ב ויום אחד קם ועזב בלא סיבה נראית לעין וכששאלו אותו מה ראית כי עשית את הדבר הזה? ענה להם: פשוט לא מצאתי כאן חינוך טהור לילדים שלי. כזה ראה וקדש.
[פל”ב פי”ד] וילן שם וגו’ ויקח מן הבא לידו מנחה לעשיו אחיו. פעם נסע איזה צדיק ברכבת והגיע זמן מנחה והם היו עשרה עם שני “משכילים” שישבו איתם בקרון וכשהרב ביקש מהם להצטרף למנחה הלכו מיד לקרון אחר כדי שלא יהיה מניין וכיוון שעמדה לשקוע השמש התפללו ביחידות בלית ברירה וכשהמשכילים ראו שהם גמרו להתפלל מנחה חזרו לקרון. אמר להם הרב תירצתם לי קושיה חזקה שהייתה לי במעשה שעשיתם. מה תירצנו לך שאלו? אמר להם הרב: כתוב במדרש שהיו ליעקב מאות אלפי כלבים ששמרו על צאנו ומעודי תמהתי למה לא הביא גם מהם מנחה לעשיו ואיך תירצנו לך את קושייתך שאלו? אמר להם:כי עכשיו הבנתי שכלבים לא מצטרפים למנחה.
בלי תורה אין חיים
[פל”ב פכ”ה] ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עימו עד עלות השחר. שמעתי מרבי יעקב חיים סופר שליט”א שיצה”ר נלחם עם האדם בעיקר בעניין של לימוד תורה וזו הסיבה שעם יעקב דווקא הוא נלחם ולא עם אברהם איש החסד ולא עם יצחק נאזר בגבורה: שיעקב יושב אוהלים סמל לימוד התורה בתמימות שזה הנשק הכי קטלני נגד היצה”ר וכדאיתא בקידושין ל’: בראתי יצה”ר בראתי לו תורה תבלין ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרין בידו ואם אין אתם עוסקים בתורה אתם נמסרים בידו רחמנא ליצלן. דהיינו יכול להיות מצב שהאדם מתפלל שלוש תפילות ביום במניין וישמור שבת ויעשה את כל המצוות אבל מצווה אחת הוא לא יעשה לימוד התורה. הוא בידיים של יצה”ר ויצה”ר יעשה בו כאוות נפשו ר”ל.
מי המנצח
[פל”ב פכ”ט] ויאמר לא יעקב וגו’ כי אם ישראל כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל. כיוון שניצחת אותי שאני מלאך יהא שמך ישראל ולכאורה רק לפני כמה פסוקים ראינו שיעקב קיבל מכה מהמלאך ונעשה צולע ולא שמענו שלמלאך קרה משהו ואם כן לכאורה המלאך ניצח? ושמעתי תירוץ נפלא מרב גדול מבני ברק [בשיחה שנתן בישיבת אור יקר] שכוונת היצה”ר במכה הזו הייתה בעצם לגרום ליעקב אבינו להיות איטי יותר בעבודת השם ולא לרוץ למצוות כיוון שיהא צולע אבל רואים מיד אחר שכתוב והוא צולע על ירכו שכתוב על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה וגו’: הקב”ה אומר ליצה”ר בוא וראה מה עשית, עַם ישראל עכשיו הרוויח עוד מצווה שלא לאכול את גיד הנשה וגם אין בו שום טעם וזה פרק שלם בחולין עם רש”י ותוספות. פרקים שלמים ברמב”ם ובשו”ע ואת כל זה מי גרם היצה”ר בעצמו וגם יעקב התרפא מצליעתו [עיין רש”י].
וה”ה בזמננו היצה”ר אמר אני יעשה רדיו כדי לדוג את נשמות ישראל ברשתות א. ב. ג. ובגלים [גלי צה”ל גלגל”צ שר”י] והנה דרך כוכב וקמו ערוצי קודש שדברי תורתם הגיעו אפילו לקיבוצים שמעולם לא שמעו תורה אלפי קלטות של שיעורי תורה והיצה”ר בוכה מה עשיתי מה. וכן אמר היצה”ר אעשה דפוס כדי שיקראו ידיעות הטומאה ומעריב ערבים שלא בחוכמה והנה כל שבוע אתה רואה עלונים מלאים מדברי תורה ספרי הלכות ואגדות בדפוס מפואר. ש”ס עם רש”י באותיות בולטות שוטנשטיין ועוד ועוד. ועל זה הוא אמר ליעקב אבינו ע”ה אני רציתי לתת מכה אחת וקיבלתי עשר מכות.
גריל על האש או דולרים
[פל”ב פסוק כח-ל] ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב וגו’ וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל וגו’. היצה”ר שנלחם עם יעקב ודאי לא היה מלחמה גשמית אלא פיתויים וטענות שניסה היצה”ר לפתות את יעקב ולומר לו שהעוה”ז טוב כדי להשתוקק אליו ולרדוף אחר התאוות של החומר ואחר הכסף והזהב, ויעקב אבינו מנצחו ומראה לו שעוה”ז זה עולם של שקר והתאוות אין בהן ממש עד שהיצה”ר מתפלא איזה כוחות אדירים יש ליעקב אבינו ע”ה ושאל אותו איך אתה מצליח להתגבר עלי, דהיינו מה שמך מה הכוחות שלך? ויאמר יעקב ר”ל עיקבי, אני עיקבי בעבודת השם הסדרים שלי הם מעל הכל אני מנצל כל דקה.
ואז שואלו יעקב אבינו ע”ה אמור נא לי ואתה מה שמך כלומר מה הכוחות שלך איך אתה מצליח להשתלט על האדם שיעשה עבירות הרי כל יום רואים שאדם מסויים נפטר ולא נשארים פה, וכולם בסוף מתים וצריכים ליתן דו”ח לפני בורא עולם ואם כן איך אתה מצליח להחטיאם וע”ז ענה לו היצה”ר למה זה תשאל אני אומר לאדם למה אתה צריך לשאול מה תכלית החיים מה אני צריך לעשות למען השם למה באתי לעולה”ז לאכול ולשתות ולעבוד לישון וחוזר כמו תקליט ואת זה אני אומר לאדם אל תשאל. צא לעבודה תחזור יש עיתון יש חדשות טלויזיה וערוצי זהב וכבלים [שע”ז אומרים בסליחות קבץ מפוזרים בכבלי צר סגורים בלעום אכזרים שרפו מועדך] וככה נגמרים לו החיים.
משל על זה למלך שאמר לעבדו מחר תבוא לאוצר כרבע שעה ותיקח משם ככל אוות נפשך וישמח מאוד העבד על זאת, והנה המלך החל לחשוב במה שאמר לעבד והצטער שהרי ברבע שעה הוא ירוקן לי את כל כספי וזהבי ואיך אתן כסף ואוכל לחיילים ומניין אשלם משכורות, ומיד קרא ליועץ שלו אמר לו היועץ תזמין כמה ממכריו ונראה מה ניתן לעשות. ושאל היועץ אותם מה אוהב העבד אימרו נא למלך אמר אחד מהם הוא אוהב שישליק וקבב על האש פתח השני ואמר הוא אוהב לשמוע מוזיקה קלאסית פתח השלישי את פיו הוא אוהב לשבת על ספה שוקעת מאוד. והנה למחרת העבד הגיע כ- 20 דקות לפני הזמן והנה הוא מריח בשר על האש ושאל מה המחיר למנה אמרו לו לךָ זה בחינם הרי אתה אהוב המלך נכין לך מנה כאוות נפשך.
התחילו להכין לו באיטיות גדולה מאוד והביאו לו את המנה והוא מתחיל לאכול פתאום הוא רואה ספה שוקעת לידו וישב בה והנה הוא שומע את המוזיקה שהוא אוהב בצלילים מאוד יפים והרגיש שהוא נהנה מאוד ואכל לפי הקצב ושכח בכלל את מטרת בואו עד שעבר הזמן ואז החל האיש לצעוק ולבכות איזה טיפש אני אם הייתי מתאפק רבע שעה הייתי יכול לאכול כל החיים בשר עגלים: והנמשל, אדם יורד לעוה”ז מה עושה היצה”ר מחפש לו משהו כדי שהוא יאסוף רעל ולא תורה ולכן שולחו למקומות הבלתי ראויים למלאות לו את זמנו בעבירות שלא ייתן לבו לשאול ולהבין למה הוא בא לעולם.
[פל”ג פ”ח] ויבוא יעקב שלם. עיין רש”י שאחד מהדברים שיעקב נשאר בהם שלם זה שלם בתורתו, וזה מראה לנו שוב מעט מגדולתו של יעקב אבינו ע”ה שהרי כל אברך ובחור ישיבה יודע מה קורה לו אחרי בין הזמנים ואחרי מילואים וכד’ כמה זמן לוקח לו לחזור למסלול התורה ואילו יעקב לאחר 22 שנה אצל לבן והפגישה עם עשיו, אבל יעקב נשאר איתן וחומה שאין להזיזו כמלוא נימה מתורתו וחייבים אנו לומר מתי יגיעו מעשינו למעשה אבותינו אמן.

מידע על הכותב

סיפורים קשורים

השאר תשובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *