שו”ת ירכתי צפון: הנוסח בברכה צריך להיות:’להדליק נר של חנוכה’או ‘להדליק נר חנוכה’ ?

שו”ת ירכתי צפון: הנוסח בברכה צריך להיות:’להדליק נר של חנוכה’או ‘להדליק נר חנוכה’ ?

תשובה:

א.         הנוסח בגמרא[א]:”אמר רב חייא בר אשי אמר רב: המדליק נר של חנוכה צריך לברך. ורב ירמיה אמר: הרואה נר של חנוכה צריך לברך. אמר רב יהודה: יום ראשון – הרואה מברך שתים, ומדליק מברך שלש. מכאן ואילך – מדליק מברך שתים, ורואה מברך אחת. מאי ממעט? ממעט זמן. ונימעוט נס! – נס כל יומי איתיה. מאי מברך? מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה והיכן צונו? רב אויא אמר:’מלא תסור’.[ב] רב נחמיה אמר: ‘שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך’[ג]“.אם כן הנוסח בגמרא הוא לומר ‘נר של חנוכה’.

ב.         ומובא ב’שער הציון’[ד] שכן הנוסח גם אצל:השאילתות,ובעל הלכות גדולות ובסידור רב עמרם גאון ובמסכת סופרים.דהיינו לומר’נר של חנוכה’.וב“משנה ברורה” מביא גם את דעת המהרש”ל שיש להוסיף את המילה ‘של’,בהסתייגות שיש לבטא את המילים ‘של חנוכה’ כמילה אחת ‘שלחנוכה’.אולם אומר “המשנה ברורה” שהעולם לא מקפיד בזה.

ג.          ומרן בעל “השולחן ערוך”[ה] משמיט מהברכה את המילה ‘של’.ושואלים על זה :למה בנר שבת בברכה אומרים ‘של שבת’ וכאן,בנר חנוכה,לדברי המשמיטים יש להשמיט את המילה ‘של’?ועונה על זה הגאון חיד”א[ו]זצ”ל:שבשבת יש עוד דינים וחיובים מלבד הדלקת הנר,כגון:קידוש,עונג שבת,כבוד שבת,סעודה-לכן אומרים’להדליק נר של שבת’לומר שהדלקת הנר היא רק חלק ממצוות שבת.ואלו בחנוכה ישנה רק מצווה מעשית אחת שהיא להדליק נר חנוכה ואין מצווה נוספת ולא אין אומרים ‘של חנוכה’.

ד.         והמקובלים מביאים עוד סיבה למה לומר רק ‘נר חנוכה’ בלי המילה ‘של’ וכך אומר הגאון “בן איש חי[ז]זצ”ל:” אע”ג דבנרות שבת נוסח הברכה הוא להדליק נר של שבת, בנרות של חנוכה מברכין להדליק נר חנוכה ואין אומרים של כדי שיכוין המברך בר”ת ‘נח”ל ‘שהוא שם קדוש הרמוז בר”ת “נוצר חסד לאלפים” ובר”ת פסוק “נפשינו חכתה לה'”, שגם הם ניצולו בשביל שבטחו בהשי”ת וציפו לישועתו, ואמרתי בס”ד דלכן היה הנס בחודש כסליו דהראש וסופו כ”ו מספר שם הוי”ה, ואותיות הנשארים באמצע הם ר”ת לפורקנך סברית יהו”ה, שהוא תרגום של פסוק לישועתך קויתי ה’ “.

 

לסיכום:

                     א.         נחלקו הפוסקים בעלי הפשט אם להוסיף את המילה ‘של’ ונהגו הספרדים כדעתו של מרן שאין מוסיפים את המילה ‘של’ ובני אשכנז נהגו להוסיפו.

                     ב.         דעת המהרש”ל שיש לומר את המילים ‘של חנוכה’ כמילה אחת ‘שלחנוכה’.

                      ג.          ובעלי הקבלה אמרו שאין לומר את המילה של כדי שהמברך בברכתו יכון את   המילה ‘נח”ל’ שזהו שם קדוש.בדומה למנהג הספרדים.

[א] מסכת שבת דף כ”ג ע”א.

[ב] חומש דברים י”ז.

[ג] חומש דברים ל”ב.

[ד] או”ח סימן תרע”ו ס”ק א’.

[ה] טאו”ח סימן תרע”ו סעיף א’.

[ו] בספרו מחזיק ברכה.

[ז] שנה א’.פרשת וישב הלכה ב’.

מידע על הכותב

סיפורים קשורים

השאר תשובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *